Политика за поверителност и обработка на лични данни

Какво са лични данни?

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко – чрез идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.) или непряко. Непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон, имейл или пощенският Ви адрес, например.

 

Какво включва обработването на лични данни?

Обработването на лични данни включва операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Цел и причини за събиране и обработка на лични данни

Академия Крудл е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.).

Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме, съхраняваме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

 

Разработили сме и сме въвели строги мерки за защита от незаконосъобразно използване на съхраняваните от нас данни.

Прилаганите мерки за сигурност и ограничен достъп до предоставените ни данни целят предотвратяване досега на трети лица до личните Ви данни, случайно повреждане, унищожаване или загубване на предоставената ни информация.

Когато, съгласно приложимото законодателство, сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи, също обработваме Ваши лични данни.

Обработка на лични данни е налице и за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Това законодателство налага съставянето на определена счетоводна и търговска информация, включително съхраняването на тази информация за определен срок от време, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение необходимата информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за срокове, регулирани в данъчното и счетоводното законодателство на Република България.

При уреждането на правни спорове, обработката на лични данни също е наложителна.

 

Опериране с лични данни – какви данни събираме и обработваме?

За целите на извършване на обучения, в Академия Крудл събирме и обработваме следните лични данни:

  • три имена
  • телефонен номер
  • ЕГН
  • електронна поща
  • адрес за кореспонденция
  • информация за образователния статус

 

Вие ни предоставяте тези данни доброволно чрез попълване на Заявление-Декларация за записване в курс.

Предоставянето на личните Ви данни е необходимо във връзка с идентифицирането Ви като клиент на “Крудл” ЕООД и прилагането на правата и задълженията, които произтичат от извършването на услугата за обучение. 

В процеса на обработка на Заявлението за записване и с цел предотвратяване на злоупотреба с лични данни е възможно да бъде проверена валидността на документа Ви за самоличност.