Общи условия за обучение в Crudl Academy 

I. Общи условия и понятия.

Crudl Academy е Академия за изучаване на програмни езици и е част от фирма  “Крудл“ ЕООД, с ЕИК 203622116 и адрес на управление: гр. Шумен, бул.”Панайот Волов” 15. ет.2. Академия Крудл предоставя на своите клиенти (наричани още „курсисти“) различни обучения в сферата на IT технологиите.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу понятия са използвани със следното значение:

„Курсист“ е всяко физическо лице, което е записано в Crudl Academy..

„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

II. Място на провеждане на курсовете в Crudl Academy

Курсовете в Crudl Academy се провеждат на адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” 99, ет.4.

III. Записване за курс в Crudl Academy

Записването за курс става чрез попълване на Заявление-Декларация, което включва: 

 • три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл, както и информация дали лицето е учащ или не и съответно ако е учащ – клас/курс и учебно заведение; 
 • деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие с общите условия за обучение, деклариране на съгласие за предоставяне на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията, за създаване на профил на курсиста в системата на Академията и издаване на фактури за внесени такси за обучение.

В случай, че лицето, което ще се обучава няма навършени 18 години, е необходимо попълването на Заявление-Декларация от неговият родител или настойник, като същият декларира, че е запознат с общите условия на обучение и дава съгласието си, личните му данни: три имена, ЕГН, адрес, да бъдат съхранявани и обработвани от “Крудл” ЕООД с цел изготвяне на фактури за внесени такси за курс.

IV. Такси за обучение.

Таксите за обучение на всеки курс са посочените на официалната страница на Академията – crudl.com.

Таксата включва:

 • Учебните часове, предвидени за съответния курс
 • Провеждане, проверка и оценка на проведения в края на курса изпит
 • Издаване на сертификат за участие/успешно завършване на съответния курс

Таксата не включва:

 • Лични учебни материали на курсиста

Начин на плащане

 • Таксата може да бъде заплатена наведнъж или на две равни вноски, като всяка вноска трябва да бъде заплатена в посочените в страницата на Академията срокове.
 • Първата вноска трябва да бъде заплатена в 3-дневен срок преди началото на съответния курс.
 • Втората вноска трябва да бъде заплатена в 3-дневен срок преди началото на втората половина на съответния курс.
 • Таксата се заплаща по банков път, по сметка на Академията BG09UNCR70001522338472.
 • В случай, че таксата не бъде заплатена в посочения  срок, курсистът няма да има възможност да посещава занятията.

 V. Оценяване и сертифициране

 

 • Издава се Сертификат за успешно завършване на записан курс, при оценка от положен в края на курса изпит – равна или по-висока от 3.00;
 • Издава се Сертификат за участие в записан курс, при оценка от положен в края на курса изпит – под 3.00.

VI. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

 • Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 5 (пет) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 20 лв.
 • При заявяване на отказ от страна на курсиста в рамките на 7 (седем) календарни дни след началото на курса, таксата се връща като се удържа административна такса в размер на 50 лв. Таксата се връща на следващия ден след като е заявен отказа.
 • При отказ от страна на курсиста след изтичане на седем дни от началото на курса, такса не се възстановява, а курсистът дължи оставащите вноски, ако има такивa.
 • В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия от страна на курсиста, Академия Крудл не възстановява заплатената такса.

VII. Конфиденциалност и защита на личните данни.

“Крудл” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, “Крудл” ЕООД стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, съхранява, събира и обработва личните данни на курсистите, чиито цели са изрично посочени в т.II, както и в Заявлението за записване.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, “Крудл” ЕООД прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на Академията.

VIII. Допълнителни условия 

Курсистът: 

 • се задължава да не уронва престижа и авторитета на Академия Крудл с поведението и думите си.
 • се задължава да предостави попълнено Заявление за записване от родителите си, ако няма навършени 18 години.
 • се задължава да не внася алкохолни, наркотични и други упойващи вещества на територията на Академия Крудл.
 • се задължава да не внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи средства.
 • дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат използвани само и единствено за целите на обучението, като събирането, съхраняването и обработката на личните данни се извършват съобразно установените в Закона за защита на личните данни.
 • се задължава да не проповядва или подбужда към политическа, религиозна, расова, етническа или национална вражда и омраза.

Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в официалната страница на Академия Крудл (www.crudl.com)